کتاب لاتین واریانت های ژنتیکی در بیماری و سلامت پریودنتال (۲۰۰۹)">