پرسشنامه کیفیت ادراکی از خدمات بانکی باهیا و نانتل (۲۰۰۰)">
پنج شنبه , ۳۱ خرداد ۱۳۹۷