پرسشنامه کیفیت ادراکی از خدمات بانکی باهیا و نانتل (۲۰۰۰)">
دوشنبه , ۲۹ مرداد ۱۳۹۷