پرسشنامه پایبندی مذهبی (بر اساس گزاره های قرآن و نهج البلاغه)">