پرسشنامه نیاز به منحصر بفرد بودن در مصرف کننده تیان و همکاران (CNFU)">