پرسشنامه نگرش ها نسبت به پذیرش کمک های مالی دولت">