پرسشنامه نشانه های اختلالات روانی SCL-25 (فرم کوتاه شده SCL-90)">