پرسشنامه مقابله با بیماری فرزند توسط والدین مک کوبین و همکاران (CHIP)">