پرسشنامه مسئولیت پذیری چند بعدی با تکیه بر متون اسلامی">