پرسشنامه قدرت بین شرکتی در شبکه های توزیع فرازیر">