پرسشنامه شاخص لوکس بودن برند کریستودولایدز و همکاران">