پرسشنامه سنجش عملکرد صادرات زو و همکاران (EXPERF)">