پرسشنامه تمایل مصرف کننده به پشیمانی دلاکروئیس و همکاران (۲۰۰۷)">