پرسشنامه استقرار، کاربرد و اعتبار سیستم مدیریت اطلاعات">