پرسشنامه اثر معنویت بر رفتار آوانتس و همکاران (۲۰۰۵)">