مقیاس گرایشهای اجتماعی مطلوب تجدیدنظر شده کارلو و همکاران (PTM-R )">