مقیاس پایداری اشتیاق مصرف کنندگان بلوچ و همکاران">