مقیاس راهبردهای مقابله ای نوجوانان فرایدنبرگ و لوییس (ACS)">