مقیاس خودگزارشی اختلال نارسایی توجه و فزون کنشی بزرگسالان (ASRS)">