مقیاس ارزیابی ترس از بیمارستان میلامد و لوملی (HFRS)">