مقیاس نگرش نسبت به سیگار کشیدن شور و همکاران (۲۰۰۰)">