باور های بیماران دارای اختلال شخصیت در مورد خود و دیگران">